Podstawowe informacje

O projekcie    

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bez preferencji w zakresie doboru uczestników pod względem płci) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Cele i rezultaty    

Głównym celem projektu jest poprawa lub wzrost kompetencji społecznych i/lub zawodowych uczestniczkom i  uczestnikom projektu w okresie do 31.12.2017 r.

Docelowo zaplanowano pomoc grupie 40 osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie z terenu Gminy Pszczyna. Uczestnicy będą mieli zapewnione wsparcie w ramach usług aktywnej integracji pod kątem społecznym, zdrowotnym, edukacyjnych, zawodowym w zależności od zdiagnozowanych problemów i deficytów każdego uczestnika z osobna.

Zasady rekrutacji    

Uczestniczkami i uczestnikami projektu będą osoby zaliczane do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

1) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,

2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

3) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich,

5) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie o systemie oświaty,

6) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

7) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

8) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

9) osoby niesamodzielne,

10) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

11) osoby korzystające z PO PŻ.

Warunkiem udziału w projekcie jest zamieszkiwanie na terenie gminy Pszczyna.

Za rekrutację do projektu odpowiadać będzie Zespół Projektowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie. Ankiety zgłoszeniowe do projektu osoba ubiegająca się o udział w projekcie składać będzie do Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Proces rekrutacji przebiegać będzie następująco:

- osoba zainteresowana składa komplet dokumentów zgodnie z wzorami opracowanymi przez lidera,

- właściwa komisja weryfikuje poprawność oraz kompletność aplikacji oraz sprawdza kwalifikowalność kandydata/tki,

- kandydat/ka nie spełnia kryterium udziału w projekcie – odmowa/ spełnia – zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną

- podczas rozmowy kandydat/ka wypełnia test motywacji, prowadzi rozmowę z komisją oraz podlega ocenie przez komisję

- komisja po przeprowadzeniu wszystkich rozmów tworzy wstępne listy rankingowe (zakwalifikowani, rezerwa, odmowa)

- ostatecznego zatwierdzenia list dokonuje lider projektu.

Kryteria rekrutacji:

- test motywacji: 0-5 pkt

- przebieg rozmowy: 0-5 pkt

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi: 2 pkt

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego: 2 pkt

- osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ: 2 pkt

Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej bądź zakwalifikowanie w trakcie realizacji projektu osoby z listy rezerwowej (np. w przypadku przerwania/wczesnego zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika projektu).

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X