Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJCEM ZAMIESZKANIA

 

Dodatek przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, oraz na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Przysługuje pod warunkiem posiadania uprawnień do zasiłku rodzinnego.

Dodatek przysługuje rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, oraz osobie uczącej się.

Dodatek przysługuje, jeżeli dziecko mieszka czasowo w miejscowości, lub dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, innej niż miejsce jego stałego zamieszkania.

Dodatek nie przysługuje studentom.

 

I L E

 

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, przysługuje przez 10 miesięcy w wysokości 113 zł miesięcznie (od września do czerwca).

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły, przysługuje przez 10 miesięcy w wysokości 69 zł miesięcznie (od września do czerwca).

 

N I E Z B Ę D N E   D O K U M E N T Y

 

- wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz – strona o zasiłku rodzinnym)

- dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie itp., prowadzonym przez podmiot publiczny,

- zaświadczenie szkoły w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej,

- oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,

- inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia świadczeń.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X