Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

Przysługuje pod warunkiem posiadania uprawnień do zasiłku rodzinnego.

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Szkołą - w rozumieniu ustawy - jest szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna, szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.

Szkołą ponadgimnazjalną - w rozumieniu ustawy - jest zasadnicza szkoła zawodowa, trzyletnie liceum ogólnokształcące, trzyletnie liceum profilowane, czteroletnie technikum, dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, trzyletnia szkoła specjalna przygotowująca do pracy uczniów.  

 

I L E

 

Dodatek wypłaca się jeden raz w roku w wysokości 100 zł na każdego ucznia uprawnionego do zasiłku rodzinnego.  

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 

  • wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym)
  • zaświadczenie szkoły, gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X