Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

 

Przysługuje pod warunkiem posiadania uprawnień do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:

1) drugi z rodziców nie żyje

2) ojciec dziecka jest nieznany

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 

I L E

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości po 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci.

 

N I E Z B Ę D N E   D O K U M E N T Y

 

- wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym)

- kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

-kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie alimentów - inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X