Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

Przysługuje pod warunkiem posiadania uprawnień do zasiłku rodzinnego.

 

Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka będącemu pracownikiem. Przysługuje nie dłużej niż:

  • 24 miesiące, w razie wychowywania jednego dziecka,
  • 36 miesięcy, gdy opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • 72 miesiące, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

 

  1.  bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
  2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem .
  4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

ILE

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  • wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym)
  • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
  • inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X