Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Przysługuje pod warunkiem posiadania uprawnień do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Uwaga: Warunkiem wypłaty jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż  od 10 tygodnia ciąży do porodu (do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14-09-2010r.)

ILE  

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000 zł

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY 

  • wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym).

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X